Ordinarie föreningsstämma måndagen 19:e mars 19:00, Teatersalongen Skillingehus.

Du kallas härmed till Vfibers ordinarie årsstämma 2018.
Varmt välkommen till en kväll med både ordinarie förhandlingar och en hel del information om projektet. Vi kommer att presentera hur långt vi har kommit i projektet och en lite mer detaljerad tidplan. Vi kommer även informera om hur längt vi har kommit i samarbetet med Vaggeryds Energi som var förra stämmans stora fråga.Det kommer att finnas tid för att ställa frågor.

Dagordning för förhandlingarna:

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande att leda stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängden
 5. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande
 6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
 16. Övriga ärenden eller på mötet väckta frågor