Föreningsstämma 2021-04-26 Vaggeryds kommuns västra fiberförening ekonomisk förening – Vfiber

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda stämman
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängder
 4. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Övriga ärenden eller på mötet väckta frågor