Ordinarie föreningsstämma måndagen 20:e mars 19:00, Teatersalongen Skillingehus.

Du kallas härmed till Vfibers ordinarie årsstämma 2019.
Varmt välkommen till en kväll med både ordinarie förhandlingar och en hel del information om projektet. Vi kommer att presentera hur långt vi har kommit i projektet och en lite mer detaljerad tidplan. Det kommer att finnas tid för att ställa frågor.

Dagordning för förhandlingarna:

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande att leda stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängden
 5. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande
 6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
 16. Övriga ärenden eller på mötet väckta frågor